Všeobecné obchodní podmínky

Portál sVážka provozuje společnost Stren Tech, s.r.o., IČO: 063 22 531, Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, spisová značka: C 71350 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) jsou platné pro uživatele používající nebo navštěvující naše webové stránky nebo naše profily na sociálních sítích, jako je např. Facebook. Informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Tyto VOP vytyčují podmínky a ustanovení, na základě, kterých můžete používat webové stránky www.svazka.cz jako neregistrovaný nebo jako registrovaný uživatel. Některé funkce můžete používat pouze jako registrovaný uživatel.

Vymezení pojmů:

„Aplikace“

webové stránky www.svazka.cz a aplikace Svážka pro mobily a tablety, případně další v současnosti nebo v budoucnu napojené aplikace;

„Bankovní účet“

Váš účet u banky Vámi používaný v souvislostí s online platbami v Aplikaci;

„Cestující“, též „Vy“, „Váš“, „Vámi“, “Subjekt údajů“, “Kupující”

Označení subjektu, který využívá služeb Aplikace jako spotřebitel;

„Dokončení Jízdy“

Potvrzení Dopravce provedené přes Aplikaci; rozhodný moment a povinnost Dopravce potvrdit řádné ukončení jízdy;

„Dopravce“, též „Řidič“, “Správce”

Subjekt poskytující služby osobní přepravy, rovněž jako Správce (dle zpracovatelské smlouvy níže);

„Festival“

Jakákoli hromadná akce nebo společenská událost, ze které je v rámci Aplikace uživatelům prostřednictvím Dopravce nabízena přeprava;

„Kredit“

Funkcionalita Aplikace, která představuje finanční prostředky, které je možno použít na úhradu některých služeb, které poskytuje Aplikace;

„Kupní smlouva”

Je závazná dohoda mezi Partnerem a Uživatelem o koupi Produktů a služeb Uživatelem.

„Moje Jízdy“

Funkcionalita dostupná registrovaným Uživatelům Aplikace obsahující informace o Vašich jízdách a daňových dokladech;

„Online platby“

Platby prováděné online elektronickými metodami využívané Aplikací;

„Partner“

Je subjekt poskytující služby, který s Námi uzavřel dohodu o spolupráci a nabízí své produkty a služby prostřednictvím Aplikace. Partnerem jsou například restaurace, jídelny a vývařovny.

„Platební metody“

Platební metody poskytované námi, a to platební brána 3 strany;

„Potvrzení jízdy“

Okamžik, ve kterém je uzavřena smlouva o poskytnutí přepravy mezi Vámi a Dopravcem a okamžik, od kterého nelze jízdu odvolat;

„Produkt“

Potraviny, spotřební materiál, užitné a jiné spotřební zboží, které Partner poskytl v Aplikaci;

„Stren Tech“, „Zprostředkovatel“ , též „My“, „Náš“, „Námi“, “Zpracovatel”

Společnost Stren Tech, s.r.o., IČO: 063 22 531, Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava, sp. zn. C 71350 vedená u Krajského soudu v Ostravě;

„Účet“ a „Registrace“

Po Registraci v Aplikaci Vám bude vytvořen Účet. Pro registrování je nutné uvést své jméno, příjmení a emailovou adresu;

„Uživatel“ též „Vy“, „Váš“, „Vámi“, “Subjekt údajů”

Subjekt užívající Aplikaci (Cestující, Dopravce, Kupující);

„VOP“

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Stren Tech, s.r.o. provozující Aplikaci;

„Svážka“

Platforma pro podporu mobility dostupná na webových stránkách www.svazka.cz;

„Rodič“

Označení subjektu, který je zákonným zástupcem Dítěte a který prostřednictvím Aplikace sjednává přepravu Dítěte v rámci služby Děti do škol;

Obecná ustanovení

Aplikace

Aplikace umožňuje vyhledat možnosti a objednat přepravu osoby, nebo vyhledat možnosti. Jsme v některých situacích dodavatel služeb (např. v modulu Festivaly Dopravcem) a v jiných zprostředkovatelem. V případech, kdy jsme zprostředkovatel poskytovatel Aplikace, nejsme součástí smluvního vztahu vzniklého mezi Vámi a dodavatelem služby (Dopravce/Partner) a neneseme odpovědnost za plnění jednotlivých smluv.

Potvrzujete:

 • že používáním Aplikace souhlasíte s těmito VOP (a to jak Vy, tak Dopravce a Partner);
 • že rozumíte tomu, že vlastníkem Aplikace, v jakékoliv podobě, jsme my, STREN TECH s.r.o., a že tato Aplikace podléhá zákonným normám pro ochranu duševního vlastnictví a mezinárodním úmluvám o duševním vlastnictví. Udělujeme Vám nevýhradní a nepřenosnou licenci na použití Aplikace a dalšího obsahu. Aplikaci či obsah Aplikace je zakázáno používat po vypršení nebo jiném ukončení této licence;
 • že údaje poskytnuté nám jsou vždy a ve všech ohledech pravdivé, přesné a aktuální. Tyto údaje můžete aktualizovat nebo opravit prostřednictvím Aplikace;
 • že se zaručujete, že Vaše činnosti jsou v souladu s aplikovatelným právem země, v níž Aplikaci používáte;
 • že bez našeho předchozího písemného povolení je zakázáno vkládat a zrcadlit jakékoliv části Aplikace;
 • že zachováte důvěrnost ohledně svého účtu a hesla a přijímáte odpovědnost za veškeré aktivity provedené prostřednictvím Vašeho Účtu či hesla. Neodpovídáme za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou v důsledku nedodržení výše uvedeného ustanovení;
 • vyhrazujeme si právo deaktivovat Účet nebo heslo dospějeme-li k názoru, že nedodržujete některé z ustanovení těchto VOP;
 • že berete na vědomí, že cenová nabídka, která se vám zobrazí během poptávky, je závazná dle pravidel Dopravce nebo Poskytovatele;
 • že berete na vědomí, že neručíme za to, že bude v době Vašeho požadavku dostupný Dopravce pro přepravu (Dopravce není povinen zaslat potvrzení Vámi zaslané objednávky).

Použití Aplikace Vás neopravňuje:

 • využívat Aplikaci takovým způsobem, který by měl negativní dopad na jakoukoli třetí stranu nebo který by narušoval naše práva;
 • upravovat či vytvářet odvozená díla na základě Aplikace nebo našeho softwaru;
 • vytvářet programy nebo automatizovaný skript či jiné programy, které dokáží generovat více serverových požadavků za vteřinu nebo narušovat provoz a/nebo výkon Aplikace nebo našeho softwaru;

Dostupnost Aplikace:

 • nejsme povinni zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost Aplikace. Vyvineme však maximální úsilí k tomu, abychom do přiměřeně možné míry zajistili její dostupnost a opravili chyby a problémy;
 • Aplikaci lze použít prostřednictvím řady různých zařízení a tyto VOP se vztahují na jakékoli z těchto zařízení, dostupné jak v současnosti, tak v budoucnu;
 • Aplikace je dostupná pouze s funkčním připojením k internetu;
 • jednotlivé funkcionality Aplikace uvedeny ve VOP mohou být přístupné koncovým Uživatelům v omezené míře, nebo mohou být dostupné až v průběhu času.

Registrace Uživatele – Účet:

Registraci v Aplikaci provedete po vložení Vašeho jména a příjmení, telefonního čísla a emailu. Po Registraci Vám bude vytvořen Účet. Aplikace umožňuje využití některých jejich funkcionalit pouze po Registraci. Ochrana Vašich osobních údajů je obsažena v Zásadách ochrany osobních údajů, dostupných v Aplikaci.

Bez potřeby Účtu poskytuje Aplikace tyto funkcionality:

 • Festivaly;
 • Jídlo - zprostředkování koupě a dovozu Produktů;

Pro potřeby níže uvedených funkcionalit vyžaduje Aplikace zřízení Účtu:

 • Děti

Služby Děti a Festivaly provozujeme jako předplacenou službu. Služba je vždy před jejím poskytnutím Vámi nebo třetí osobou za Vás uhrazena.

Po vytvoření Účtu nemáte povinnost Účet používat, používání Účtu je pouze Vaše volba. Váš Účet můžeme smazat, například pokud Účet nepoužíváte (nepřihlásíte se do Aplikace) po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců. Po smazání Účtu si můžeme některá Vaše data ponechat po dobu tří let.

Odškodnění:

Tímto slibujete, že nás (či naše zaměstnance, zástupce) odškodníte za jakékoliv vzniklé újmy ve formě ztrát, závazků či výdajů (včetně nákladů za právní zastoupení), které vyplývají z:

 • Vašeho porušení nebo nedodržení některé části těchto Podmínek;
 • Vašeho porušení nebo nedodržení povinností vůči Dopravci/Poskytovateli, který případně vůči nám uplatní právo na náhradu škody; nebo
 • použití Vašeho uživatelského obsahu v rámci Aplikace námi; nebo
 • porušení práva jakékoli třetí strany v souvislosti s užíváním Aplikace;

Naše role

Jsme v některých případech dodavatel služby (Dopravce). Pokud jsme zprostředkovatelem přepravy, nevstupujeme do smluvního vztahu mezi Vámi a Dopravcem/Poskytovatelem. V případě, že v Aplikaci bude uvedeno, že jsme přímo Dopravce, v takovém případě vstupujeme do smluvního vztahu s Vámi jako Dopravce a ustanovení o vztahu mezi Vámi a Dopravcem se vztahují na náš vzájemný vztah. Provedete-li objednávku dopravy přes Aplikaci a umožníte někomu jinému, aby za Vás jízdu vykonal, odpovídáte za to a ručíte, že beneficient služby splní své povinnosti vůči dotčenému Dopravci/Poskytovateli z uzavřené smlouvy, jako byste to byli Vy sami.

Používáním Aplikace berete na vědomí, že:

 • vznikne-li Vám nebo Dopravci nebo komukoliv, kdo má zřízený účet v Aplikaci, újma v souvislosti s přepravou zprostředkovanou Aplikací, neneseme žádnou odpovědnost;
 • negarantujeme, že kontaktovaná přepravní společnost bude na poptávku reagovat;
 • výslovně odmítáme odpovědnost za jakoukoli třetí stranu, zejména za Dopravce a Řidiče nebo Poskytovatele a neodpovídáme za Vaší osobní bezpečnost, zdraví Cestujícího či jeho majetku v průběhu přepravy;
 • výslovně odmítáme odpovědnost za jakoukoli třetí stranu, zejména za Cestujícího a jeho dodržení objednávky;

Zavazujeme se:

 • činit vše nezbytné pro ochranu práv Cestujících a Dopravců, lze-li to spravedlivě požadovat;
 • poskytovat všechny potřebné informace prostřednictvím Aplikace, jestliže nebylo dohodnuto jinak;
 • na vyžádání poskytnout Cestujícímu nebo Dopravci další potřebné informace, lze-li to spravedlivě požadovat;

Platba

Prostřednictvím Aplikace je možné provádět Online platby Dopravci, pokud to příslušný Dopravce a Aplikace umožňuje. Není-li možné platit dopravu Online, zaplatí Cestující na konci cesty přímo u Dopravce (Řidiče) dle jeho platebních metod.

Online platba

Naše Aplikace neukládá a nezpracovává údaje o Vaší platební kartě. Celá platba probíhá u poskytovatele platebních služeb. Vyhrazujeme si právo změnit poskytovatele platebních služeb, nicméně budeme vždy využívat jenom služeb bezpečných certifikovaných poskytovatelů.

Jeli možné provádět platbu online přes Aplikaci, blokujeme/odečítáme finanční částku za dopravu (odpovídající ceně nabízené příslušným Dopravcem), která se následně hradí Dopravci jako sjednaná cena za dopravu. Přesnější podmínky užívání platební brány jsou stanoveny v podmínkách užívání provozovatele platební brány.

Zálohové platby

V případě, že máte zájem o cestu na větší vzdálenosti, může Dopravcem požadovat nevratnou zálohu. Dopravce v nabídce uvede fixní (finální) částku za dopravu, která bude blokována, a uvede, jakou část z této částky tvoří nevratná záloha. V případě, že nabídku akceptujete, bude předpokládaná částka za dopravu zablokována.

V případě řádného Ukončení jízdy Dopravce uvede konečnou cenu a rozdíl, pokud existuje, mezi předpokládanou a konečnou cenou se odblokuje a vrátí se Vám zpět na Bankovní účet. V případě, že z nějakého důvodu nedojde k uskutečnění jízdy z Vaší strany, bude Vám ze zablokované částky odečtena nevratná záloha. O případném vrácení takovéto zálohy rozhoduje Dopravce po dohodě s Vámi, který se bude řídit svým provozním řádem/obchodními podmínkami. O výši zálohy jste předem informováni před akceptací nabídky Dopravce. Je-li jízda zrušena Dopravcem, bude Vám zálohovaná částka vrácena.

Až do doby Potvrzení jízdy formou notifikace můžete jízdu zrušit.

Daňový doklad

Využijete-li naší Aplikaci jako neregistrovaný Uživatel, zašleme Vám daňový doklad o provedené transakci na Vámi zadaný email. Pokud email neuvedete, nemůžeme Vám doručit daňový doklad. Využijete-li naší Aplikaci jako registrovaný Uživatel, daňové doklady budou k vygenerování v příslušné sekci.

Cestující/Kupující

Při využití našich služeb Vám vyhledáme vhodný způsob dopravy, kombinaci různých Dopravců a způsobů dopravy a umožníme Vám pohodlně uhradit službu a mít o ní dokonalý přehled.

Postup při zprostředkování dopravy, Kupní smlouvy či smlouvy o zajištění dopravy:

Přeprava dětí mezi školou, kroužky a domovem (vystupujeme jako Dodavatel, nebo jako zprostředkovatel pro Dopravce)

 • máte-li jako Rodič zájem o přepravu Dítěte v průběhu školního roku (do/ze školy, na/z kroužků apod.), můžete vždy před nebo na začátku každého pololetí (tzn. v září, event. v průběhu ledna/února) prostřednictvím Aplikace vytvořit závaznou objednávku Dopravci na konkrétní trasy s určením míst vyzvednutí a vyložení společně s přesnými časy (ve formě "nejdřívější termín odjezdu z výchozího místa, nejpozdější termín příjezdu do cíle"), v rámci kterých by mělo být Dítě dopraveno na konkrétní místo, závazná výše ceny za jízdné Dítěte je určena při tvorbě závazné objednávky, zaslání závazné objednávky nelze odvolat;
 • poté, co Dopravce prostřednictvím Aplikace nasbírá dostatečné množství poptávek, Vám bude zasláno potvrzení závazné objednávky jízd odpovídající Vašim požadavkům na přepravu Dítěte, které je závazné a nelze odvolat;
 • souhlasíte, že takové potvrzení závazné objednávky nemusí přesně odpovídat Vašemu požadavku, ale může být užší (zpřesňující požadavek v mezích Vámi stanoveného časového rozpětí) a souhlasíte s uzavřením smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
 • obdržením nabídky jízd Rodičem je uzavřena smlouva o přepravě;
 • v případě neuhrazení jízdného (resp. uzavření splátkového kalendáře se Sponzorem) do 48 hodin závazek Dopravce na poskytnutí přepravní služby vůči Vám zaniká (“Zániknutí”); Váš dluh vůči Dopravci však zaniká až okamžikem uhrazení takového jízdného (ať už prostřednictvím dispečinku Sponzora uvedeného v Aplikaci, nebo způsobem, který Aplikace v daném případě stanoví) – podrobnější pravidla přepravy Dopravce se potom řídí provozním řádem daného Dopravce, který je dostupný na vyžádání;
 • v rámci Aplikace je potom funkční služba monitoring jízd, díky které můžete jako Rodič po přihlášení do svého účtu zjistit, zda na/vystoupilo, a mít tak dokonalý přehled;
 • jednotlivé jízdy můžete potom prostřednictvím svého účtu Rodiče v Aplikaci rušit (s výjimkami uvedenými níže), a to bez sankce nejpozději v termínu určeném v Aplikaci. V případě, že byste chtěli zrušit jízdu po termínu, nemáte nárok na vrácení dopravného, to propadá v plné výši Dopravci;
  • storno není možné, jedná-li se o předplacenou službu;
  • ve výjimečných případech je možné řešit s týmem sVážka a zde záleží na volném uvážení týmu Svážka;
 • vždy po úspěšném přepravení Vašeho Dítěte na dané místo Vám bude prostřednictvím Aplikace zaslána notifikace o Dokončení jízdy.

Festivaly (vystupujeme jako Dodavatel nebo zprostředkovatel)

 • pomocí Aplikace zadáte závaznou objednávku na realizaci cesty na/z určeného Festivalu dle parametrů Vámi zadaných do Aplikace;
 • sdělíme Vám výši ceny za realizaci Vašeho požadavku přičemž uhradíte zálohu prostřednictvím platební metody;
 • následně vyčkáte na potvrzení závazné objednávky Dopravcem, nebo námi (jakožto Dopravcem), a takovým okamžikem je smlouva o přepravě uzavřena, do okamžiku potvrzení závazné objednávky ji můžete stornovat. Uzavřením smlouvy dochází k započtení zálohy v plné výši na cenu dle přepravní smlouvy;
 • pro možnost nechat se dopravit na přesně určené místo je třeba jízdu v rámci služby Festivaly rezervovat dostatečně dopředu v rámci individuálně určeného časového období (specifikovaného v Aplikaci) před konáním Festivalu, a to s ohledem na charakter a druh konkrétního Festivalu;
 • v případě objednávání jízdy v den konání Festivalu/v jeho průběhu, Vám budou Dopravcem nabídnuty k využití již předem objednané trasy některými z uživatelů, ze kterých si budete moct zvolit tu, která nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům (v druhu spolujízdy);
 • jízdy v rámci služby Festivaly umožní Aplikace rezervovat i dostatečně dopředu v rámci individuálně určeného časového období před konáním Festivalu, a to s ohledem na charakter a druh konkrétního Festivalu;
 • po úhradě jízdy jsou informace o jízdě k dispozici v Aplikaci v sekci Moje jízdy.
 • Pokud jsme jen zprostředkovatel:
  • nezajišťujeme dopravu, tu zajišťuje Dopravce, se kterým máte uzavřenou smlouvu;
  • za zprostředkování od Vás nevybíráme žádný poplatek;

Jídlo (vystupujeme jako zprostředkovatel)

 • Aplikace působí jako platforma zprostředkovávající možnost dovezení vybraného Produktu od Partnerů zapojených do platformy.
 • Partneři poskytují informace o svých Produktech nebo službách nabízených v rámci Aplikace, včetně informací o menu v rámci či mimo menu. Produkty jsou nabízeny na několik dní dopředu (maximálně do 1 týdne).
 • V Aplikaci získáváte informace o platné ceně za jídlo (zahrnující také obal a dopravné). V případě příplatkových obalů může být uveden příplatek za příplatkový obal. V případě, že trpíte nějakou alergií či máte jiná dietní omezení, spojte se prosím s příslušným Partnerem. Partner Vám na žádost poskytne specifické informace o potravinách. Prodej a nákup produktů a služeb Partnera se může řídit i jeho doplňujícími podmínkami, jak je uvedeno v rámci Aplikace.
 • Cena Produktů je stanovena (a platný) na základě ceny k datu zadání Vaší objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že v případě odchylek v hmotnosti balení může dojít k drobným cenovým změnám mezi uvedenou cenou a konečnou cenou objednávky za předbalené položky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a dopravy, a jsou konečné.
 • Partner Vám poskytuje informace o alergenech.
 • Partner odpovídá za poskytování všech informací o svých, jak to vyžaduje aplikovatelná legislativa, včetně nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. V případě potřeby je Partner dále povinen zajistit, aby prodejní cena a jednotková cena byly uvedeny v souladu se směrnicí EU 98/6/EU o ochraně spotřebitele při uvádění cen produktů nabízených spotřebitelům.
 • Partner podle vlastního uvážení určuje Produkty dostupné v Aplikaci a určuje jejich ceny. Partner také může stanovit určitá omezení pro Vaši objednávku, například omezení množství a omezení velikosti objednávky. Partner odpovídá za to, že Vás bude informovat o jakémkoli omezení týkajícím se dostupnosti jakýchkoliv Produktů. Partner si vyhrazuje právo změny cen v závislosti na okolnostech, které sám nemůže ovlivnit.
 • Veškerá prezentace Produktů v Aplikaci je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Dostupnost Produktu

 • Souhlasíte s tím, že v případě, že je Produkt dočasně nedostupný, Partner splní Vaši objednávku bez zahrnutí takové položky produktu do objednávky. Za produkty, které nejsou v době zadání objednávky k dispozici, Vám nebudou účtovány žádné poplatky.
 • Vybíráte Produkty a služby Partnera, které si přejete koupit, a závazně je u Partnera objednáváte za podmínek, o nichž je v rámci Aplikace předem informován (dále jen „objednávka“). Jakmile je objednávka doručena, Aplikace ji postoupí Partnerovi, a timto automaticky Partnerem akceptována, obsah takové objednávky je způsobilý být předmětem Kupní a inominátní smlouvy o doručení Produktu poté, co dojde k úhradě ceny (ať už blokací nebo úhradou na platební bráně).

Uzavření kupní smlouvy a vlastnické právo

 • V případě, že jste registrovaný uživatel, dojde k uzavření Kupní smlouvy s Partnerem na základě objednávky okamžikem blokace finančních prostředků na účtu bankou. V případě, že nejste registrovaný uživatel, dojde k uzavření Kupní smlouvy na základě objednávky úspěšným provedením platby v platební bráně. Uzavřením objednávky vzniká Kupní smlouva a innominátní smlouva o doručení Produktu mezi Vámi a Partnerem, přičemž pro vyloučení pochybností je předmětem smlouvy objednaný Produkt (jídlo, včetně vybraného obalového materiálu a dopravy).
 • Vlastnické právo k Produktu nabýváte zaplacením jeho celé kupní ceny včetně nákladů na dodání (případně blokováním finančních prostředků při objednávce), nejdříve však jeho převzetím. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží na Vás přechází okamžikem převzetí Produktu nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost jej převzít, ale v rozporu s Kupní smlouvou jste tak neučinil.

Účtenka

 • Pošleme Vám jménem Partnera účtenku (pokud dle právních předpisů platných v místě Uživatele nemusí účtenku Uživateli vystavit přímo Partner). Partner může společně s koupí Produktu zajistit i doručení Produktu do Vámi zvoleného místa, a to prostřednictvím vlastních sil, třetí osoby nebo nás. Doprava je vždy smluvní záležitostí Partnera.
 • Účtenka může být dodána společně s Produktem.

Storno objednávky a doručení objednávky

 • Odeslanou a zaplacenou objednávku včetně doručovací služby již, s výjimkou následujícího bodu, nemůžete zrušit ani odvolat. Proto si objednávku Produktů a služeb před odesláním pečlivě zkontrolujte.
 • Objednávka může být zrušena nejpozději do 12:00 dne, který předchází doručení objednávky zasláním oznámení na adresu: info@svazka.cz a obdržení souhlasné odpovědi, kdy odpovídáme jménem Partnera.
 • Partner, kterého si vyberete, pro Vás připraví (a doručí Vám, pokud byly objednány i doručovací služby) Produkty uvedené v objednávce. Neodpovídáme Vám za řádné plnění Kupní smlouvy ze strany Partnera. V souvislosti s nákupem potravin u určitých Partnerů: jsme odpovědni za poskytnutí doručovacích služeb, které dodáváme Partnerovi v rámci objednávky, jak je uvedeno v těchto Podmínkách poskytování služeb.

Reklamace a odstoupení

 • Jako spotřebitel máte zákonné právo od Kupní smlouvy ohledně Produktů do 14 dnů ode dne jejich odstoupit. Od Kupní smlouvy můžete odstoupit kontaktováním nás nebo Partnera ve výše uvedené lhůtě pro odstoupení od smlouvy a vrácením Produktu do Partnerského prodejního místa, ze kterého jste provedli objednávku. Při vrácení Produktu prosím předložte potvrzení přijaté od nás nebo Partnera. Pokud nás kontaktujete v souvislosti s vrácením Produktu nebo požádáte o vrácení kupní ceny v důsledku vady, poškození nebo jiného nedostatku Produktu, můžeme Vás požádat o zaslání obrázku daného Produktu za účelem zdokumentování a ověření vad. Vezměte prosím na vědomí, že Partner může mít zavedeny zvláštní samostatné podmínky nebo záruky, které se uplatní zároveň s těmito podmínkami. Partner poskytuje informace o těchto podmínkách na svých vlastních webových stránkách a my toto neovlivníme.
 • Dodržujeme omezení zákonných práv spotřebitelů na odstoupení od smlouvy, která jsou stanovena v příslušných právních předpisech. Některé zboží může být zákonem vyloučeno z práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, včetně následujících:
  • Potraviny a výrobky, které svou povahou nemohou být znovu prodány nebo které se rychle kazí nebo stárnou;
  • Produkty, které se kvůli své povaze stanou neoddělitelnými od ostatních Produktů po jejich obdržení;
  • Hry, filmy, software a další zapečetěné Produkty, odstoupit od smlouvy nelze, jakmile se poruší původní obal nebo pečeť takové položky;
  • Hygienické a intimní Produkty po otevření balení;
  • Zboží, které je zhotoveno nebo vyrobeno na zakázku v souladu se specifikacemi a pokyny Uživatele;
 • To znamená, že nemůžete vrátit například potravinářské výrobky po jejich zakoupení s odkazem na Vaše zákonná práva na odstoupení od smlouvy. Po provedení Objednávky nemůžete odstoupit, zrušit ani upravit objednávku takových Produktů. Před provedením objednávky si, prosím, pečlivě zkontrolujte svůj výběr.
 • Produkty musí být vráceny co nejdříve po odstoupení od Kupní smlouvy, nejpozději však 14 dní po datu odstoupení. Vrácený Produkt musí být v nepoužitém stavu a musí být možné jej znovu prodat. Produkt musí být náležitě chráněn a zabalen buď v původním obalu, nebo podobným způsobem. Pokud se vrácené zboží jakýmkoli způsobem změnilo nebo se snížila jeho hodnota, nemáte nárok na vrácení platby v plné výši.
 • Produkty, na které se vztahuje možnost odstoupení od smlouvy by měly být doručeny do Partnerského prodejního místa, ze kterého jste provedli objednávku prostřednictvím Aplikace. Chcete-li Produkty vrátit, kontaktujte prosím zákaznický servis v místě prodeje. Prodejní místo můžete ověřit na účtence poskytnuté společností námi nebo Partnerem. Jste zodpovědní za úhradu nákladů vzniklých vrácením Maloobchodních produktů. Platba Vámi provedená prostřednictvím nás, vrátíme do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy, pokud Partner obdrží vrácený Produkt nebo důkaz o vrácení Produktu. Vrátíme Vám vrátí kupní cenu vráceného Produktu stejným způsobem, jaký jste použili k jeho úhradě, a na stejný bankovní účet, ze kterého jste provedli objednávku. V případě doručování objednávek se poplatek za doručení nevrací.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 • Byli informováni o možnosti mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů ze smlouvy mezi Vámi a Partnerem, kdy subjektem příslušným pro takové mimosoudní řešení je Česká obchodní inspekce; kontakty uvedené na: http://www.coi.cz.

Hladký průběh

 • Přes veškerou naši i Vaši snahu o hladký průběh objednání může dojít ke zjevné technické chybě na naší straně při uvedení ceny zboží v Aplikaci, nebo v průběhu objednávání. V této situaci není Partner povinen dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Budeme rádi, když nás či Partnera informujete o chybě bez zbytečného odkladu.

Doručení

 • Partner doručuje objednané zboží k "prvním dveřím" adresního místa uvedeného v objednávce. Oblast rozvozu je definována v Aplikaci. Partner se bude snažit Vám zajistit doručení objednaného. Ovšem vyhrazuje si také právo nerozvážet zboží do některých vybraných oblastí (které se v průběhu času můžeme měnit). V tomto případě Vás informujeme nejpozději den předem.
 • Doručujeme ve dnech a v časovém rozmezí, které Partner v Aplikaci nabízí a to ve Vámi, během objednání zvoleném, časovém okně. Vzhledem k tom, že nejsme schopni ovlivnit dopravní situaci ani případné zdržení u zákazníků jimž doručujeme před Vámi, může se ve výjimečných případech stát, že Vám doručíme v předstihu nebo později. O tomto Vás dopředu budeme informovat emailem, telefonicky nebo SMS.
 • Společně se snahou o minimalizaci ceny služby upouštíme od ambice doručovat Vám v předem zvoleném či přesně definovaném čase. Večer před doručením objednávky Vám můžeme zaslat přibližný čas doručení Vaší objednávky.
 • Krátce před doručením Produktu můžete být poslíčkem Partnera telefonicky kontaktováni. Pokud nebudete k zastižení telefonicky ani jiným běžným způsobem na adresním místě dle objednávky, jsme oprávněni dodávku zrušit a účtovat Vám plnou cenu dle Produktu.
 • V případě, že se Vám poslíček nedovolal a nemohl Vám doručit Produkt díky Vaší nedostupnosti v místě doručení, pak můžete zpětným voláním kontaktovat poslíčka a domluvit se s ním na opakovaném doručení.
 • V případě, že je z důvodů Vaší na straně zásilka doručena opakovaně, jste povinni uhradit Partnerovi náklady spojené s opakovaným doručováním Produktu. Výši nákladů Vám sdělí Partner v momentě, kdy ho budete žádat o opakované doručení. Partner ale nemá povinnost doručení Produktu opakovat.
 • Při předání Produktu zpět Partnerovi Aplikace eviduje potvrzení o předání. Tato potvrzení jsou do týdne použita pro účely finančního vypořádání, tj. realizace platby z Vám blokovaných finančních prostředků, příp. uvolnění části blokovaných prostředků (záloha vratného obalu), podrobněji viz. níže v části vratné obaly.

Vratné (zálohované) obaly

 • Jídla jsou balená jednotlivě v obalech, které Partner užívá. Někteří Partneři využívají vratné zálohované obaly. Tento směr vedoucí ke snižování zátěže našeho prostředí pro život jednoznačně podporujeme a motivujeme k témuž i další Partnery. V této situaci je Vám při objednání automaticky účtována záloha na vratné obaly ve výši dle ceníku Partnera.
 • Použitý obal můžete kdykoliv osobně vrátit v provozovně Partnera a bude Vám vrácena záloha.
 • Při předání další Vaší objednávky ze strany řidiče Vám můžete řidiči vrátit vratný obal(y) předchozí objednávky. V tomto případě Vám bude do týdne při zúčtování vrácena záloha za vrácený vratný obal.
 • Aby byly obaly dlouhodobě udržovány v potřebné kvalitě musí být Váš obal od Vás přebíraný čistý, bez plísní a zaschlého jídla a bez viditelného poškození a prasknutí. V opačném případě obal poslíček Partnera nepřijme.
 • V případě převzetí Vámi vráceného vratného obalu vyznačí také tuto skutečnost včetně počtu vrácených obalů.

Obchodní podmínky s Partnerem

 • Partner se může zapojit na základě dohody s námi do platformy Svážka a využívat Aplikaci dle s námi dohodnutých podmínek. Součástí dohody je vždy souhlas Partnera s těmito VOP a Vašimi právy vůči Partnerovi.

Uzavření smlouvy o přepravě

Smlouva o přepravě, která se nadále řídí přepravním řádem Dopravce dostupným v Aplikaci, mezi Vámi a Dopravcem je uzavřena:

Děti
okamžikem obdržením nabídky jízd Rodičem prostřednictvím Aplikace;
Festivaly
okamžikem potvrzení závazné objednávky;

Objednávky jsou zasílány s časovým rámcem, který je v potvrzení ze strany Dopravce zpřesňován dle jeho aktuálních možností. Souhlasíte, že takové potvrzení závazné objednávky nemusí přesně odpovídat Vašemu požadavku, ale může být užší (zpřesňující požadavek v mezích Vámi stanoveného časového rozpětí) a souhlasíte s uzavřením smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku. Souhlasíte s tím, že se vzdáváte práva (a zavazujete se nepoužít toto právo) na odmítnutí takto uzavřené smlouvy ve smyslu uvedeného ustanovení.

(dále společně jen “Okamžik uzavření smlouvy”)

Zrušení jízdy

Zrušení jízdy je možné jak z Vaší, tak z naší strany, vždy však za trochu jiných podmínek:

 • z Vaší strany pouze do Okamžiku uzavření smlouvy, od Okamžiku uzavření smlouvy to již možné není a je třeba dodržet všechny povinnosti vyplývající z takto uzavřené smlouvy o přepravě (zejména uhradit cenu jízdy);
 • z naší strany, respektive ze strany Dopravce, je zrušení jízdy možné i po doručení Potvrzení jízdy v případě, že se nám nepodaří zajistit alespoň do okamžiku odjezdu náhradního Dopravce, nastala-li komplikace na straně Dopravce v takovém rozsahu, že není možné jízdu uskutečnit;
 • z naší strany může být potom dále odvolána nabídka jízdy (a jízda se tedy neuskuteční) v případě, že nebude nalezen Dopravce nebo pro danou jízdu nebude nalezen dostatečný počet zájemců o jízdu, pakliže to charakter jízdy vyžaduje.
 • v případě modulu Děti může dojít k tomu, že kapacita Dopravce nebude taková, aby uspokojila veškerou poptávku, v takovém případě oznámíme, že z uvedeného důvodu jsme nuceni část jízd zrušit.

Dopravce je oprávněn ve výše uvedených případech zrušit jízdu dle svých přepravních podmínek. V případě, že jsme Dopravcem my a zajišťujeme dopravu prostřednictvím dalšího dodavatele, míní se přepravní podmínky dle předchozí věty přepravními podmínkami takového dalšího dodavatele.

Úhrada ceny jízdy

Cena jízdy může být stanovena buď orientačně nebo fixně, přičemž uhrazena bude vždy některým z následujících způsobů:

Děti
bude uhrazena prostřednictvím Aplikace do 48 hodin od přijetí zaslané nabídky nebo bude uzavřen s námi (nebo se Sponzorem) splátkový kalendář.
Festivaly
bude uhrazena po zaslání požadavku jako záloha a následně započtena na cenu dle přepravní smlouvy.

Při platbě prostřednictvím Aplikace lze cenu jízdy uhradit rovněž Kredity nasbíranými v rámci Vašeho účtu, je-li to v daném případě umožněno. Pokud množství Kreditů nepokryje celkovou cenu jízdy, bude poměrná (zbývající) část ceny jízdy požadována k doplacení a uhrazena odečtením příslušné částky z Vašeho bankovního účtu.

Dopravce

Poskytujeme Dopravci přístup k Cestujícím v jeho lokalitě. V některých případech vystupujeme jako Dopravce (např. na v modu Festivaly, Děti). V situacích, kdy je Dopravce 3. osobou, pak Dopravcem poskytované služby jsou předmětem dohody pouze mezi Cestujícím a Dopravcem, my jsme pouze Zprostředkovatelem přepravy. Výslovně odmítáme odpovědnost za jakoukoli třetí stranu, zejména za Cestujícího a jeho dodržení objednávky. Negarantujeme v žádném případě službu, kterou byl Dopravce jako 3. osoba povinen poskytnout.

Při zřizování účtu Dopravce souhlasíte s tím, že jste osoba oprávněná za Dopravce jednat (statutární orgán nebo pověřený zaměstnanec či zmocněnec s dostatečně širokým oprávněním) a vstoupit s námi do smluvního vztahu na základě VOP a dále dohody učiněné elektronickou cestou. Dopravce je následně v rámci svého Účtu povinen zaregistrovat kontaktní mailové adresy jednotlivých řidičů (Řidičů).

Pokud Dopravce pověří uskutečněním dopravy někoho jiného (Řidiče), odpovídá za to, že tato osoba (Řidič) splňuje všechny podmínky těchto VOP stejně, jako by byla Dopravcem. Užíváním Aplikace Dopravce souhlasí s těmito VOP.

Dopravce potvrzuje:

 • že Dopravce/Řidič, který uskuteční jízdu, vlastní platný řidičský průkaz a je oprávněn řídit motorové vozidlo dle příslušných norem právního řádu České republiky, zejména pak dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů;
 • že Dopravce má všechny potřebné licence, schválení a oprávnění poskytovat přepravu na objednání třetím stranám ve všech jurisdikcích, v nichž používá Aplikaci, a že bude dodržovat veškeré místní zákony týkající se provozu příslušného druhu osobní dopravy a nese výhradní odpovědnost za jakékoliv porušení těchto místních zákonů (včetně, avšak nejen, bezpečnostních zákonných předpisů týkajících se používání mobilních přístrojů při řízení);
 • že vozidlo, které bude k přepravě využito, splňuje veškeré požadavky dle příslušných norem právního řádu České republiky, že je v dobrém stavu a že Dopravce/Řidič vlastní platné zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro vozidlo, které bude využito k přepravě nebo že má sjednáno podnikatelské pojištění pro pokrytí jakýchkoli předpokládaných škod v souvislosti s provozem taxi služby či jiné osobní dopravy;
 • že je výhradně odpovědný za jakékoli závazky vzniklé (nebo údajně vzniklé) v důsledku provozu jeho motorového vozidla, včetně, ale nejen, úmrtí, úrazů a škod na majetku;
 • že nezaručujeme minimální počet Cestujících, kteří budou mít zájem využít služeb Dopravce;
 • že je Dopravce/Řidič vozidla povinen poskytnout doklad totožnosti, je-li možné to po něm oprávněně požadovat;
 • že v Aplikaci uvede odpovídající informace tak, aby byl Cestující plně informován o relevantních informacích pro případ zájmu o jeho služby;
 • že před akceptací jakýchkoli poptávek ověří, zda obsahují všechny údaje, které jsou nezbytné a dostačující k poskytnutí relevantních informací Cestujícímu;
 • že zajistí, aby ceny za přepravu uvedené v Aplikaci byly správné a platné;
 • že nepřijímáme žádnou odpovědnost za neúplné či nesprávné informace o ceně za přepravu či o informacích o plánované jízdě obecně;
 • že se vzdává náhrady škody vůči nám ve vztahu k Aplikaci, pokud nedojde k úhradě od Cestujícího;
 • že v případě, když Dopravce zrušil potvrzenou jízdu se zálohovou platbou, je tuto zálohu povinen vrátit Cestujícímu.

Platby (Dopravce)

 • je-li v nabídce Dopravce uvedena orientační cena, zaplatí Cestující na konci jízdy Dopravci pomocí jeho platebních metod nebo pomocí Aplikace, je-li to umožněno (hotovost, platební karta);
 • je-li v nabídce Dopravce uvedena fixní cena, Cestující zaplatí pomocí Aplikace nebo přímo Dopravci podle jeho platebních metod;
 • V případě “Festivaly” a "Děti" platí Cestující prostřednictvím Aplikace;

Podmínky vyplácení finančních prostředků mezi námi a Dopravcem jsou k dispozici v Aplikaci v profilu Dopravce (je-li aplikovatelné).

Online platby (pro Dopravce)

Online platby za dopravu mezi Cestujícím a Dopravcem zajišťujeme prostřednictvím naší Aplikace - formou blokace nebo přímého odečtení finančních prostředků Online platbou, která za tímto účelem vybírá od Cestujících cenu přepravy, ze které po řádném dokončení jízdy uhradí dohodnutou cenu Dopravci. Dopravci vzniká nárok na úhradu ceny přepravy v okamžiku, kdy potvrdí Dokončení jízdy v Aplikaci.

Postup při zprostředkování dopravy (pro Dopravce):

 • Dopravce se pomocí přihlašovacích údajů přihlásí do Aplikace nebo využívá Aplikaci na základě smlouvy uzavřené mezi ním a námi. Pokud autorizujeme Dopravce, může Aplikaci využívat;
 • Dopravce má k dispozici plán jízd v Aplikaci, který dle zadání plní.
 • Po dokončení jízdy je Dopravce povinen v Aplikaci potvrdit Dokončení jízdy. Neučiní-li tak, ztrácí nárok na smluvenou částku za danou jízdu, nebylo-li mezi námi a Dopravcem dohodnuto jinak.

Podněty, dotazy a stížnosti

Záleží nám na Vaší spokojenosti s využívanými službami. Podněty a dotazy a případné stížnosti prosím zasílejte na email: info@svazka.cz. Pro konkrétní objednávku, prosím, uvádějte její identifikaci.

Právní vztahy mezi Správcem a Zpracovatelem dle GDPR - Zpracovatelská smlouva

Ustanovení se aplikuje na vztahy mezi námi a Dopravci, jejichž službu zprostředkováváme (je-li aplikovatelné).

Účel zpracování osobních údajů

Zpracovatel poskytuje Správci služby ve spojitosti se shromažďováním informací od dotčených osob (uživatelů Aplikace) a vzdálenou administrací a obsluhou Aplikace, zajištění managementu objednávek, jejich úhrada a jejich evidence.

Zpracovatel má samostatné postavení správce v roli při využívání dat pro rozvíjení Aplikaci, pro optimalizaci a výběru trasy pro Cestujících, pro vlastní evidenci tras a evidenci objednávek pro zajištění obchodní profitability projektu

V některých případech může Správce vystupovat sám v pozici zpracovatele, v takovém případě vykonává Zpracovatel své povinnosti vůči Správci jako by byl Správce „Správcem“ podle GDPR.

Zpracovatel prohlašuje, že ke zpracování osobních údajů pro Správce zavedl dostatečná technická a organizační opatření, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv Subjektu údajů.

Rozsah zpracování Osobních údajů a Subjekty údajů

Zpracovatel bude pro Správce zpracovávat tyto Osobní údaje a Subjekty údajů jsou:

 • jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo – subjekty těchto údajů jsou registrovaní uživatelé v platformě tvořené Aplikací Zpracovatele;
 • Jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, osobní ID uživatele, čísla a údaje o příslušných licencích a osvědčeních řidiče taxislužby či jiné osobní dopravy, SPZ auta řidiče taxislužby či jiné osobní dopravy, lokalizační údaje (GPS souřadnice při objednání až do ukončení jízdy), informace o typu mobilního telefonu;

Správce a Zpracovatel

Zpracovatel bude pro Správce zpracovávat Osobní údaje pouze v minimálním rozsahu a pouze pro účel provozu a fungování Aplikace a pro plnění svých smluvních povinností a pro účely potřeb interní správy Zpracovatele nezbytné a vzniklé při provozu Aplikace.

Zpracovatel bude Správce neprodleně informovat, bude-li mít za to, že pokyn Správce (např. uvedený v Objednávce) porušuje GDPR nebo jiné předpisy Unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů nebo narušuje provoz Předmětu.

Zpracovatel bude pro Správce Osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu mezi Zpracovatelem a Správcem založeném na základě těchto VOP, případně po dobu účinnosti jejích dodatků.

Další Zpracovatelé

Zpracovatel může do zpracování Osobních údajů zapojit i další Zpracovatele (dále jen „Další Zpracovatel“).

Zpracovatel smí zapojit Dalšího Zpracovatele pouze tehdy, pokud Zpracovatel

 • sdělí jméno, adresu a kontaktní údaje Dalšího Zpracovatele a jeho úkoly před zapojením Dalšího Zpracovatele,
 • již má uzavřenou nebo uzavře před zapojením Dalšího Zpracovatele smlouvu o dílčím zpracování mezi Zpracovatelem a Dalším zpracovatelem, která poskytuje dostatečně vysokou (ne nižší) ochranu osobních údajů s ohledem na zájmy Správce a s ohledem na ochranu poskytovanou títo oddílem těchto VOP,
 • zajistí, že existuje nebo je již vytvořena přiměřená úroveň ochrany Osobních údajů pro Dalšího Zpracovatele, kteří se nacházejí mimo EU/EHP (např. uzavřením standardních smluvních ustanovení EU nebo výběrem Dalších Zpracovatelů),
 • má dostatečná práva vůči Dalším Zpracovatelům na vymáhání nároku nebo žádosti Správce v souvislosti se službami poskytovanými Dalšími Zpracovateli a
 • poskytne kopie dokumentace prokazující výše uvedené body b) až d) před zapojením Dalšího Zpracovatele nebo vlastní prohlášení, že předchozí body byly splněny.

Pokud není splněn předchozí odstavec, může Zpracovatel zapojit Další Zpracovatele pouze, pokud byl k tomu Správcem udělen předchozí písemný souhlas. Pokud Zpracovatel zapojí Další Zpracovatele za účelem provádění zvláštních zpracovatelských činností jménem Správce, uloží se tomuto Dalšímu Zpracovateli na základě smlouvy uzavřené mezi tímto Dalším Zpracovatelem a Zpracovatelem stejné povinnosti v oblasti ochrany údajů jako jsou stanoveny v této části VOP. Pokud Další Zpracovatel nesplní své povinnosti v oblasti ochrany údajů, zůstává za plnění takových povinností dalším zpracovatelem odpovědný Správci sám Zpracovatel. V případě, že Správce se nevyjádří ani do 30 dní od doručení takové žádosti o souhlas, považuje se souhlas uplynutím takové doby za udělený.

Další ustanovení

Strany jsou si vědomy toho, že zaměstnanci Zpracovatele, či další osoby, které jsou na základě smlouvy se Zpracovatelem oprávněné zpracovávat pro něj Osobní údaje, jsou vázány zákonnou a smluvní povinností mlčenlivosti.

Pro zpracování Osobních údajů prováděných podle tohoto oddílu VOP Zpracovatel ve smyslu čl. 32 GDPR přijme a zajistí trvání takových organizačních a technických opatření, která zajistí úroveň zabezpečení odpovídající riziku pro práva a svobody Subjektům údajů.

Zpracovatel je povinen po celou dobu zpracování Osobních údajů zohledňovat jeho povahu. Správci je nápomocen pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv Subjektu údajů stanovených v kapitole III. GDPR (čl. 12 až 23), a je mu nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 až 36 GDPR.

Zpracovatel po ukončení smluvního vztahu uzavřeného podle tohoto oddílu VOP v souladu s rozhodnutím Správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Správci, a vymaže existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo právo České republiky nepožaduje jejich uložení.

Zpracovatel poskytne Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v čl. 28 GDPR. Ve vztahu ke zpracování Osobních údajů umožní Zpracovatel Správci, pokud o to Správce požádá, jednou za kalendářní rok bezplatně audit, či inspekci, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil dle mezinárodně uznávaných standardů (např. ISO 17067). Správce tuto skutečnost Zpracovateli oznámí nejméně jeden měsíc před auditem či inspekcí.

V případě, že Zpracovatel poruší své povinnosti dle GDPR nebo povinnosti podle tohoto oddílu VOP a výlučně z tohoto titulu bude Správci uložena pokuta či jiná veřejnoprávní sankce dozorovým orgánem (Úřad na ochranu osobních údajů) či jiným obdobným orgánem v jiné zemi EU, je Zpracovatel povinen nahradit Správci takovou újmu finančně.

Mlčenlivost

Zpracovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích poskytnutých Správcem, s nímž přichází do styku.

Zpracovatel nemůže tyto Osobní údaje používat pro své vlastní potřeby, ani je nemůže zveřejnit ani je poskytovat nikomu bez předchozího písemného souhlasu Správce, s výjimkou případů, kdy je poskytování nebo zveřejňování Osobních údajů nezbytné pro zpracování Osobního údaje podle tohoto oddílu VOP nebo povinnost poskytovat Osobní údaje jsou požadovány právním předpisem nebo na základě rozhodnutí kteréhokoliv orgánu veřejné moci a Zpracovatel se zavazuje zachovat tuto důvěrnost i po ukončení svého oprávnění. Je-li požadováno zveřejnění, jak je popsáno výše, je Zpracovatel povinen vést záznam o takovém zpřístupnění během trvání smluvního vztahu podle tohoto oddílu VOP.

Zpracovatel se zavazuje povolit přístup k Osobním údajům poskytnutým Správcem pouze oprávněným osobám (zaměstnancům, zástupcům nebo jiným osobám jednajícím jménem Zpracovatele nebo na jeho příkaz nebo pod jeho dohledem) a pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění zpracování Osobních údajů.

Zpracovatel je povinen uvědomit oprávněné osoby, které mají přístup k Osobním údajům, o svých právech a povinnostech týkajících se ochrany Osobních údajů podle aplikovatelné legislativy, jakož i o jejich odpovědnosti v případě jejich porušení, včetně povinnosti zachovávat důvěrnost Osobních údajů Správce podle GDPR a podle tohoto oddílu VOP. Zpracovatel odpovídá za zachování důvěrnosti podle Oddílu těchto VOP oprávněnými osobami.

Rozhodné právo a volba práva

Práva a povinnosti mezi Uživateli Aplikace (Cestující, Dopravce a Poskytovatel) se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pro případ vzniku zprostředkovatelského vztahu a smlouvy o přepravě s mezinárodním prvkem se Dopravce akceptací těchto VOP s námi dohodnul, že se na všechna práva a povinnosti, případně i na všechny vzniklé spory mezi Dopravcem a námi, použije právní řád České republiky.

Pro tyto VOP či jejich výklad nebudou žádným způsobem relevantní obchodní zvyklosti nebo případná zavedená praxe stran. Tyto VOP nezakládají žádná práva ve prospěch třetích stran. Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 (CISG) nebude uplatňována.

Změna Všeobecných obchodních podmínek

Vyhrazujeme se právo kdykoli zrušit nebo upravit jakoukoli část těchto VOP v souladu s § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to podle vlastního uvážení. Jakékoli změny těchto VOP budou účinné okamžikem odeslání jejich oznámení z naší strany, za předpokladu, že tyto změny budou pouze do budoucna a nikoli zpětné. Souhlasí-li dotyčná strana s novým zněním VOP, může i nadále Aplikaci využívat. Souhlasíte s tím, že Vám budou oznámení o změnách doručována na stránce “VOP” nebo skrze emailovou komunikaci., přičemž takovéto oznámení je dostatečným upozorněním na chystané či uskutečněné změny.